РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Одеська область, Україна

  Положення про виконавчий комітет міської ради

  УКРАЇНА 

  РОЗДІЛЬНЯНСЬКА  МІСЬКА РАДА

  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   

  РІШЕННЯ

   

  Про затвердження в новій редакції  Положення про Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради Одеської області

   

  (Із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради

  №1741-VI від 22 травня 2014 року)

   

  Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня ефективності управління містом, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та гласності, Роздільнянська міська рада

   

  ВИРІШИЛА:

   

  1. Затвердити Положення про Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради Одеської області у новій редакції (додається).

   

  1. Вважати таким, що втратило чинність рішення Роздільнянської міської ради від 30.01.2003 р. № 79 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради».

   

  1. Секретарю міської ради (Тегляєва О.В.) протягом п’ятнадцяти днів оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації шляхом розміщення на офіційному сайті Роздільнянської міської ради.

   

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову     Шовкалюка В.О.

   

   

   

  Міський голова                                                                                     В.О.Шовкалюк

   

  24 грудня 2013 року

  №1447-VI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішення Роздільнянської міської ради

  від 24 грудня 2013 року

  №1447-VI

   

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради Одеської області

  у новій редакції

   

  І. Загальні положення

   

  1.1.           Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради Одеської області (надалі – Виконком) є виконавчим органом Роздільнянської міської ради Одеської області (надалі – Рада).

  1.2.           Виконком є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади підконтрольний Роздільнянській районній державній адміністрації.

  1.3.           Виконком утворюється Радою на строк її повноважень відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Після закінчення повноважень Ради відповідного скликання Виконком здійснює свої повноваження до формування нового складу Виконкому.

  1.4.           Виконком у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами законодавства України,  Регламентом ради, рішеннями Ради, розпорядженнями Роздільнянського міського голови (надалі - Міський голова), Положенням про Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради Одеської області (надалі - Положення), Регламентом виконавчого комітету Роздільнянської міської ради тощо.

  1.5.           Виконком є юридичною особою, має свій бланк, печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, має права та обов’язки відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, може бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах.

  1.6.           Утримання Виконкому здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

  1.7.                       Виконком очолює Міський голова. Секретарем Виконкому є керуючий справами, а            у випадку відсутності останнього його функції за розпорядженням Міського голови    виконує  один із заступників міського голови.

  1.8.           Міський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед Радою про  роботу Виконкому та інформує про неї мешканців міста.

  1.9.           Засідання  Виконкому скликаються Міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є повноважними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу Виконкому.

  1.10.       Для здійснення повноважень, що належать до відання Ради та Виконкому – утворюється єдиний Апарат Роздільнянської міської ради Одеської області та  Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради Одеської області (надалі – Апарат), який в свою чергу складається з відділів та інших структурних одиниць (надалі – Відділи).

  1.11.       Апарат є підзвітним і підконтрольним Раді, підпорядкований Виконкому та Міському голові.

  1.12.       Порядок діяльності Апарату визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Положенням та положеннями про Відділи, що затверджуються Радою.

  1.13.       Робота Виконкому та діловодство здійснюється українською мовою.

  1.14.       Місце знаходження Виконкому: 67400, м. Роздільна, вул. Карла Макса, 17.

  1.15.       На будинку, де розміщується Виконком встановлюється вивіска за зразком, який  затверджується Кабінетом Міністрів України, та вивішується Державний прапор України.

   

  2. Склад Виконкому та порядок його формування

   

  2.1.            Кількісний склад Виконкому визначається Радою.

  2.2.            До складу Виконкому входять за посадою: Міський голова, його заступники та секретар ради. Інші члени Виконкому обираються Радою за поданням Міського голови з числа керівників Відділів, представників громадськості, а також підприємств, установ та організацій міста.

  2.3.            До складу Виконкому не можуть входити депутати Ради, окрім секретаря ради.

  2.4.            Персональний склад Виконкому затверджується рішенням Ради за пропозицією Міського голови.

  2.5.            Виконком утворюється на сесії Ради нового скликання. Виконком повинен бути сформований новообраною Радою не пізніше, ніж на другій сесії.

  2.6.            Міський голова організовує роботу Виконкому, головує на його засіданнях, забезпечує колегіальність при розгляді питань, включених до порядку денного засідань, підписує рішення Виконкому та забезпечує їх виконання.

  2.7.            Особи, які входять до складу Виконкому за посадою і працюють у ньому на постійній основі, не можуть суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

  2.8.            Особи, які входять до складу Виконкому, крім тих, хто працює у Відділах на постійній основі, на час засідань Виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Виконкому, за рахунок коштів міського бюджету.

  2.9.            Внесення змін до складу Виконкому та його розпуск є виключною компетенцією Ради. Питання про внесення змін до складу Виконкому, виведення зі складу Виконкому окремого члена Виконкому, розпуск Виконкому вноситься на розгляд Ради за пропозицією 1/3 депутатів від загального складу Ради або Міського голови.

  2.10.        Рішення ради про утворення Виконкому, його кількісний та персональний склад, внесення змін до його складу, розпуск Виконкому приймаються відкритим голосуванням.

   

  3. Заступники міського голови

  3.1.            Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування заступників міського голови здійснюється шляхом затвердження на сесії Ради за поданням Міського голови. Кількість  заступників міського голови  визначається сесією Ради при затвердженні персонального складу Виконкому.

  3.2.            У разі  тимчасової відсутності Міського голови керівництво роботою Виконкому здійснює секретар міської ради згідно з розпорядженням Міського голови.

  3.3.            У разі дострокового припинення повноважень Міського голови чи неможливості виконання ним своїх  повноважень, повноваження Міського голови здійснюються секретарем ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення Міського голови і до моменту вступу на посаду  новообраного Міського голови відповідно до закону.

  3.4.            У разі тимчасової відсутності одного із заступників міського голови його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням Міського голови.

  3.5.            Заступники міського голови здійснюють  керівництво  у визначених Міським головою сферах діяльності, спрямовують, координують та  контролюють роботу  відповідних відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також  підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Роздільна, забезпечують виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету, забезпечують виконання рішень 
  Ради, Виконкому, розпоряджень Міського голови і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій галузі.

  3.6.            Функціональні повноваження заступників міського голови визначаються  розподілом  функціональних повноважень між Міським головою, заступниками міського голови  та секретарем ради, які затверджуються розпорядженням Міського голови не пізніше одного  місяця з дня утворення Виконкому.

   

  4. Апарат

   

  4.1.Для організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Ради та її Виконкому утворюється Апарат.

  4.2.            Апарат  утворюється Радою за пропозицією Міського голови.  Рада затверджує граничну  чисельність Апарату та витрати на його утримання.

  4.3.            Апарат складається з відділів та інших структурних одиниць.

  4.4.            Відділи діють на підставі положень, які затверджуються Радою за поданням Міського голови.

  4.5.            Штатний розпис Апарату затверджується Міським головою у межах загальної чисельності та витрат на його утримання, затверджених Радою.

  4.6.            Працівники Апарату призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням Міського голови з дотриманням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю України.

   

  5. Повноваження Виконкому

   

  5.1.            Виконком розглядає і вирішує питання, які віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

  5.2.            Виконком здійснює власні повноваження та повноваження, що делеговані йому відповідно до чинного законодавства.

  5.3.            Діяльність Виконкому спрямована на виконання законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та відомств, рішень Ради та власних рішень.

  5.4.            Виконком у встановленому законодавством України порядку здійснює систематичний контроль за реалізацією зазначених в п. 5.3. Положення нормативно-правових актів законодавства та актів органів місцевого самоврядування Апаратом, комунальними підприємствами, установами і організаціями.

  5.5.            Виконком має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому Відділів, а також їх посадових осіб.

  5.6.            Виконком у межах своєї компетенції приймає рішення, які є обов'язковими для виконання відповідно до ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Апаратом, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Роздільна.

  5.7.            Виконком здійснює керівництво підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Роздільна як безпосередньо так і через Апарат.

  5.8.            Відносини Виконкому з підприємствами, установами та організаціями, що не відносяться до комунальної власності територіальної громади міста Роздільна, будуються на договірній основі.

   

  5.9.            Виконком здійснює:

  5.9.1.      попередній розгляд:

  5.9.1.1.проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань;

  5.9.1.2.проекту міського бюджету;

  5.9.2.      подання проектів зазначених в пунктах 5.9.1.1. та 5.9.1.2. Положення на затвердження Раді;

  5.9.3.      забезпечення виконання бюджету;

  5.9.4.      щоквартальне подання Раді письмових звітів про результати виконання бюджету;

  5.9.5.      забезпечення реалізації затверджених Радою програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм місцевого значення, виконання рішень Ради;

  5.9.6.      координацію діяльності Апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Роздільна;

  5.9.7.      встановлення у порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міста; погодження у встановленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;

  5.9.8.      управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Роздільна, у визначених Радою межах;

  5.9.9.      заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста;

  5.9.10.  встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Роздільна;

  5.9.11.  підготовку пропозицій Раді щодо програми приватизації та переліку об’єктів, які не підлягають приватизації;

  5.9.12.  розподіл відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності міста (надання, обмін); вирішення питань щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

  5.9.13.  організацію благоустрою міста Роздільна;

  5.9.14.  організацію місцевих ринків, ярмарків, сприяє розвитку всіх форм торгівлі;

  5.9.15.  відстеження результативності регуляторних актів та прийняття рішення про зупинення дії регуляторних актів, про скасування або про необхідність їх перегляду; звернення до Ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій Ради;

  5.9.16.  розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

  5.10.    Виконком здійснює інші повноваження, надані йому законом.

   

   

   

  6. Повноваження членів Виконкому

   

  6.1.            Виконком очолює Міський голова.

  6.2.            Міський голова: 

  6.2.1.      вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад Виконкому;

  6.2.2.      вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури Апарату, його штату;

  6.2.3.      здійснює керівництво Апаратом та Виконкомом;

  6.2.4.      скликає засідання Виконкому;

  6.2.5.      організовує на засадах колегіальності роботу Виконкому і головує на його засіданнях;

  6.2.6.      підписує рішення Виконкому, забезпечує їх виконання;

  6.2.7.      має право знімати з розгляду перед або під час засідання Виконкому недостатньо підготовлені питання; 

  6.2.8.      представляє Виконком у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 

  6.2.9.      є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених Радою; 

  6.2.10.  укладає від імені Виконкому договори відповідно до законодавства;

  6.2.11.  у разі незгоди з рішенням Виконкому своїм розпорядженням зупиняє дію цього рішення та вносить його на розгляд Ради;

  6.2.12.  призначає на посади та звільняє з посад працівників Апарату, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Роздільна, крім керівників дошкільних навчальних закладів;

  6.2.13.  скликає загальні збори громадян міста Роздільна;

  6.2.14.  веде особистий прийом громадян;

  6.2.15.  звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Виконкому та Апарату;

  6.2.16.  видає розпорядження у межах повноважень визначених цим Положенням та діючим законодавством України;

  6.2.17.  подає на затвердження Виконкому план роботи Виконкому на рік;

  6.2.18.  формує та погоджує проект порядку денного засідання Виконкому, складений першим заступником міського голови;

  6.2.19.  підписує протоколи засідань Виконкому;

  6.2.20.  контролює виконання рішень і протокольних доручень Виконкому;

  6.2.21.  здійснює інші повноваження Виконкому, які передбачені цим Положенням чи діючим законодавством України.

  6.3.            У разі відсутності чи неможливості здійснення Міським головою своїх функцій, передбачених цим Положенням, їх виконання покладається на секретаря ради.

  6.4.            Керуючий справами є секретарем Виконкому.

  6.5.            Керуючий справами:

  6.5.1.      контролює хід підготовки матеріалів на розгляд Виконкому;

  6.5.2.      контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні Виконкому;

  6.5.3.      візує проекти рішень Виконкому та підписує додатки до них після ознайомлення з підставами для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду Виконкомом;

  6.5.4.      при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень
  та інших пропонованих для розгляду на засіданнях Виконкому питань;

  6.5.5.      опубліковує проекти рішень Виконкому на офіційному сайті Роздільнянської міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  6.5.6.      погоджує список запрошених осіб на засідання Виконкому, подає його Міському голові перед початком засідання;

  6.5.7.      забезпечує доведення рішень Виконкому до виконавців;

  6.5.8.      опубліковує прийняті рішення Виконкому на офіційному сайті Роздільнянської міської ради;

  6.5.9.      виконує інші обов’язки, покладені на нього Виконкомом або Міським головою.

  6.6.      У разі відсутності керуючого справами його обов’язки за розпорядженням    міського голови виконує  один із заступників  міського голови.

  6.7.      Секретар ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається Радою            з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією Міського голови в            порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом Ради, і входить за посадою до складу Виконкому.

  6.8.            Секретар ради:

  6.8.1.      вирішує за дорученням Ради або Міського голови питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів;

  6.8.2.      забезпечує винесення на сесію Ради рішень Виконкому, які підлягають розгляду Радою;

  6.8.3.      забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

  6.8.4.      організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

  6.8.5.      виконує інші обов'язки, покладені на нього відповідно до розпорядження Міського голови про розподіл обов'язків між членами Виконкому.

  6.9.            Перший заступник, заступники міського голови курирують певні галузі міського господарства, соціально-культурну сферу відповідно до цього Положення та розпорядженням Міського голови про розподіл обов'язків між членами Виконкому.

  6.10.        Персональний і кількісний склад заступників міського голови затверджується Радою за пропозицією Міського голови.

  6.11.        Члени Виконкому - заступники міського голови здійснюють координацію напрямів діяльності Виконкому, Апарату, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності в таких основних галузях міського господарства та соціально-культурній сфері:

  • економіка, фінансова політика;
  • торгівля, розвиток споживчого ринку, захист прав споживачів;
  • управління комунальною власністю;
  • надання адміністративних послуг;
  • охорона навколишнього середовища;
  • архітектурна та містобудівна діяльність;
  • охорона культурної спадщини;
  • транспорт, зв'язок, організація дорожнього руху;
  • інженерний захист території;
  • земельні правовідносини;
  • рекламна діяльність;
  • житлово-комунальне господарство;
  • благоустрій території міста;
  • оборонна робота, цивільна оборона;
  • соціальний захист населення;
  • охорона здоров'я;
  • культура, туризм;
  • наука, освіта, фізична культура і спорт, молодіжна сімейна політика;
  • захист прав дітей.

  6.12.        Член Виконкому наділяється всією повнотою прав і повноважень, необхідних для забезпечення його реальної і ефективної участі в діяльності Виконкому.

  6.13.        Член виконкому має право:

  6.13.1.  нормотворчої ініціативи у Виконкомі. Право нормотворчої ініціативи реалізується членом Виконкому шляхом внесення пропозиції про підготовку Апаратом та розгляді Виконкомом проекту рішення з будь-якого питання, віднесеного до його компетенції, а також шляхом внесення на розгляд Виконкому проекту рішення, підготовленого самим членом Виконкому. Член Виконкому також має право вносити на розгляд Виконкому поправки до проектів рішень, включених до порядку денного засідань Виконкому;

  6.13.2.  здійснювати персональний контроль за діяльністю Апарату, комунальних підприємств, установ  та організацій, запитувати у їх керівників та отримувати необхідні інформацію, довідкові матеріали та копії документів;

  6.13.3.  входити на підставі особистої заяви до складу робочих груп і контрольних комісій, в т.ч. постійно діючих, які створюються розпорядженнями Міського голови або формуються Радою;

  6.13.4.  вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок діяльності Апарату, комунальних підприємств, установ та організацій, брати участь у роботі відповідних комісій та робочих груп, які здійснюють такі перевірки;

  6.13.5.  ініціювати заслуховування звітів керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Виконкому, комунальних підприємств, установ та організацій на засіданнях Виконкому;

  6.13.6.  вносити Міському голові пропозиції про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб Апарату, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

  6.13.7.  виступати на засіданнях Виконкому з кожного питання порядку денного, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, Міському голові, оголошувати заяви, звернення, пропозиції громадян або їх об'єднань з метою розгляду та вирішення зазначених у них проблем;

   

  7. Порядок роботи Виконкому

   

  7.1.            Основною формою роботи Виконкому є його засідання.

  7.2.            Засідання Виконкому скликаються Міським головою, а в разі його відсутності або неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем ради в міру необхідності, але не рідше, ніж раз на місяць. При необхідності може бути скликане позачергове засідання Виконкому.

  7.3.            Порядок денний засідання Виконкому формується керуючим справами на підставі пропозицій Міського голови, секретаря ради, заступників міського голови,  інших членів Виконкому.

  7.4.            Засідання Виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу Виконкому.

  7.5.            Рішення Виконкому з усіх питань, віднесених до його компетенції і включеним до порядку денного засідання, приймаються на засіданні Виконкому шляхом голосування більшістю голосів від загального складу Виконкому.  

  7.6.            Засідання Виконкому протоколюється.

  7.7.            У протоколі засідання зазначаються:

  • дата, час і місце проведення засідання;
  • присутні на засіданні члени Виконкому та запрошені;
  • прізвище головуючого на засіданні;
  • питання порядку денного;
  • прізвища доповідачів та виступаючих з кожного питання;
  • прийняті рішення.

  7.8.            Протокол засідання Виконкому підписує головуючий на засіданні. До протоколу додаються рішення, прийняті на засіданні Виконкому.

   

  8. Акти Виконкому

   

  8.1.            Актами Виконкому є рішення та доручення, які приймаються на засіданні Виконкому в межах повноважень визначених цим Положенням та діючим законодавством України, та розпорядження Міського голови, які виданні в рамках повноважень Виконкому.

  8.2.            Виконком в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення Виконкому приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу Виконкому і підписуються Міським головою.

  8.3.            У разі незгоди Міського голови з рішенням Виконкому Міський голова може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Міської ради або подати адміністративний позов до суду про визнання рішення незаконним або таким, що не відповідає Конституції України або законам України, та його скасування.

  8.4.            Рішення Виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані Радою або судом.

  8.5.            У період між засіданнями Виконкому в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань діяльності Виконкому або його Апарату.

  8.6.            Рішення Виконкому, розпорядження Міського голови, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста Роздільна всіма підприємствами, організаціями, установами, громадянами, іноземцями та особами без громадянства (апатридами), які на законних підставах перебувають на території міста Роздільна.

  8.7.            Порядок виготовлення та проходження погодження проектів актів Виконкому, як і оформлення прийнятих актів Виконкому регулюється Інструкцією з діловодства, що затверджується Радою.

   

  9. Контроль за діяльністю Виконкому

   

  9.1.            Виконком є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення делегованих повноважень - також підконтрольний Роздільнянській районній державній адміністрації.

  9.2.            Міський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед Радою про  роботу Виконкому та інформує про неї мешканців міста Роздільна.

  9.3.            Рада може прийняти рішення про дострокове звітування Виконкому на пленарному засіданні сесії Ради про діяльність Виконкому за визначений Радою період, а також за будь-якого питання, віднесеного до компетенції Виконкому.

  9.4.            За результатами розгляду звіту Виконкому на сесії Рада може прийняти рішення про внесення змін до складу Виконкому або про його розпуск.

   

   

  Секретар міської ради                                                                                           О.В. Тегляєва

  © 2017 All Rights Reserved. Designed By LimaNet